Ilu uchodźców zostało dotychczas relokowanych?

22.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Relokacja to transfer osób potrzebujących lub już korzystających z jednej z form ochrony międzynarodowej (poprzez nadanie statusu uchodźcy, pobyt tolerowany, azyl itd.), z jednego państwa członkowskiego UE do innego, gdzie zapewniona im będzie taka sama ochrona.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w skład której wchodzą ministrowie sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej, przyjęła we wrześniu 2015 dwie decyzje odnośnie relokacji łącznie 160 tysięcy osób ubiegających się o azyl z Włoch i Grecji, aby wspomóc oba te kraje w walce z kryzysem uchodźczym.

Planowo proces relokacji miał być rozłożony na dwa lata.

Dotychczas relokowano 18 418 uchodźców (stan na maj 2017), co stanowi ok. 11,5% z całkowitej liczby 160 tys. azylantów przebywających na terenie Grecji i Włoch. Polska jest jednym z 4 krajów UE, które odmówiły przyjęcia uchodźców.

W związku z tymi danymi, wypowiedź premier Szydło należy uznać za zgodną z prawdą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.