Czas czytania: około min.

Kto był organizatorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku?

15.07.2019 godz. 12:08

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pierwotny statut Muzeum II Wojny Światowej (tutaj tekst ujednolicony) oznajmia: „§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Nie ma mowy o żadnych innych organizatorach Muzeum.
Wg tego statutu tenże minister powoływał 11-osobową Radę Powierniczą, sprawował nadzór nad instytucją i zapewniał środki na jej działanie. 

Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego był wówczas Bogdan Zdrojewski, a premierem – Donald Tusk.

Obecnie Muzeum funkcjonuje według nowego statutu, będącego załącznikiem do zarządzenia Ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. 

Ustawa o muzeach w art. 5 mówi, że muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  Muzeami państwowymi są muzea utworzone przez organy administracji rządowej. Muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Podmioty tworzące muzea są obowiązane: 

1) zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum; 

2) zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom; 

3) sprawować nadzór nad muzeum. 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ma status muzeum państwowego. Zgodnie z ministerialnym wykazem muzeów, taki status ma łącznie 21 muzeów w Polsce. Muzeów samorządowych jest obecnie 323.

J. Sellin w swojej wypowiedzi odnosi się do toczącego się obecnie sporu pomiędzy miastem Gdańsk a rządem o budowę Muzeum Westerplatte. Rząd chce w tym celu przejąć zarządzanie terenami Westerplatte, na co pozwolić ma procedowana właśnie specustawa. Nie zgadzają się na to władze Gdańska. Wśród propozycji kompromisu ze strony prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz pojawił się pomysł współprowadzenia tej placówki przez samorząd i ministerstwo.

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 powstało w grudniu 2015 roku. W marcu 2016 r. został przyjęty jego statut, mówiący, że organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

J. Sellin w liście do prezydent Dulkiewicz odpowiadając na postulat współprowadzenia Muzeum Westerplatte zauważa, że:

W obecnej formie Muzeum Westerplatte stanowi oddział Muzeum II Wojny Światowej. (…)  Przepisy prawa nie pozwalają na współprowadzenie Oddziału Muzeum II Wojny Światowej jakim jest Muzeum Westerplatte.

Muzeum Westerplatte stało się oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w 2017 roku, kiedy to doszło do połączenia obu placówek.

Na podstawie art. 21 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, możliwe jest współprowadzenie muzeum lub innej instytucji kultury przez kilka podmiotów. Muzeum Westerplatte na mocy decyzji z 2017 r. nie jest już samodzielną instytucją, nie podlega więc pod omawiany artykuł ustawy. Oznacza to, że aby miasto Gdańsk mogło współprowadzić Muzeum Westerplatte, konieczna byłaby zmiana statutu całego Muzeum II Wojny Światowej lub wydzielenie Muzeum Westerplatte i odpowiednie uregulowanie statutowe.

W chwili obecnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi jako wspólne 59 instytucji kultury. 

Muzeum współprowadzonych jest obecnie 27. Są wśród nich np. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  czy też Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub