Kto głosował nad rezolucją w sprawie relokacji uchodźców?

21.05.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

18 maja br. w Parlamencie Europejskim głosowano nad projektem rezolucji B8-0340/2017 w sprawie urzeczywistnienia relokacji. W punkcie nr 3 wzywa się państwa członkowskie UE do wypełnienia decyzji Rady w zakresie systematycznej relokacji uchodźców z Grecji i Włoch, włączając w to osoby przybyłe do tych państw po 20 marca 2016 r.

Obecnie, w Parlamencie Europejskim zasiada 18 europosłów związanych  z Platformą Obywatelską. Są to: Michał Boni, Jerzy Buzek, Róża Thun, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Bogdan Wenta, Bogdan Zdrojewski i Tadeusz Zwiefka.

Zgodnie z protokołem z obrad PE, Jerzy Buzek i Jan Olbrycht nie uczestniczyli w czwartkowym głosowaniu nad rezolucją B8-0340/2017. W głosowaniu wzięło udział jedynie 16 posłów PO.

Za przyjęciem rezolucji zagłosowali: M Boni, R. Thun, J. Wałęsa, B. Zdrojewski, T. Zwiefka oraz D. Hübner.

Jedenastu posłów wstrzymało się od głosowania. Byli to: D. Jazłowiecka, A. Kozłowska-Rajewicz, B. Kudrycka, J. Lewandowski, E. Łukacijewska, J. Pitera, M. Plura, D. Rosati, A. Szejnfeld, B. Wenta.  

W związku z tym, iż 2 z 18 europosłów Platformy Obywatelskiej nie wzięło udziału w głosowaniu, wypowiedź została uznana za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.