Strona główna Wypowiedzi Jaki jest próg wyborczy dla mniejszości narodowych?

Jaki jest próg wyborczy dla mniejszości narodowych?

Jaki jest próg wyborczy dla mniejszości narodowych?

Ryszard Galla

Przede wszystkim chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma żadnego przywileju w Kodeksie wyborczym dla mniejszości niemieckiej. (…) Jest jedna rzecz, która dotyczy zwolnienia z konieczności przekroczenia 5-procentowego progu w skali kraju, ale jest to przywilej dla wszystkich komitetów tworzonych przez mniejszości narodowe i etniczne.

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 26.01.2023

 • Zgodnie z art. 196 Kodeksu wyborczego w podziale mandatów sejmowych uwzględnia się listy komitetów wyborczych, które otrzymały przynajmniej 5 proc. ważnych głosów w skali kraju (8 proc. w przypadku koalicyjnych komitetów wyborczych).
 • W myśl art. 197 komitety utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą złożyć oświadczenie do PKW, które zwolni je z konieczności uzyskania progu 5 proc.
 • W art. 197 nie pada informacja na temat organizacji mniejszości etnicznych. Mowa jedynie o organizacjach mniejszości narodowych. Obie te grupy zgodnie z prawem nie oznaczają tego samego.
 • W całym Kodeksie wyborczym nie pojawia się bezpośrednie nawiązanie do konkretnej grupy etnicznej lub mniejszości narodowej (w tym do mniejszości niemieckiej).
 • Ryszard Galla słusznie wskazuje, że Kodeks wyborczy nie przewiduje specjalnych przywilejów dla mniejszości niemieckiej. Ma też rację, że mniejszościom narodowym przysługuje prawo do bycia zwolnionym z 5-proc. progu wyborczego. Zwolnienie z progu nie dotyczy jednak mniejszości etnicznych. Na tej podstawie wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz.

Kowalski: brak progu wyborczego dla mniejszości niemieckiej jest niezgodny z konstytucją

Podczas 71. posiedzenia Sejmu poseł Ryszard Galla zabrał głos, wyjaśniając, komu przysługuje przywilej zwolnienia z konieczności przekroczenia 5-proc. progu wyborczego. Jak twierdził, w Kodeksie wyborczym nie występuje żaden przywilej dla mniejszości niemieckiej, a korzyści zostały przewidziane w równym stopniu dla wszystkich mniejszości i grup etnicznych. Dalej poseł wskazywał, że te przepisy obowiązują już ponad 30 lat, a podobne rozwiązania prawne możemy znaleźć również w Danii, Rumunii, Włoszech czy Niemczech.

W dalszej części obrad Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zgłosił, że w imieniu grupy poselskiej składa poprawkę eliminującą rzekomy przywilej dla mniejszości niemieckiej, który miałby stać w sprzeczności z art. 32 i art. 96 Konstytucji RP. Wymienione artykuły dotyczą równego traktowania przez władze oraz równości w wyborach do Sejmu. Solidarna Polska w listopadzie ub.r. złożyła w Sejmie ponadto projekt w sprawie uchylenia przywileju zniesienia 5-proc. progu dla mniejszości (poz. nr 18). Projekt obecnie jest na etapie konsultacji.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 196 Kodeksu wyborczego w podziale mandatów sejmowych uwzględnia się listy komitetów wyborczych, które otrzymały przynajmniej 5 proc. ważnych głosów w skali kraju. W przypadku koalicyjnych komitetów wyborczych ten próg jest wyższy – wynosi 8 proc.

„Art. 196. § 1. W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju.

§ 2. Listy kandydatów na posłów koalicyjnych komitetów wyborczych uwzględnia się w podziale mandatów w okręgach wyborczych, jeżeli ich listy otrzymały co najmniej 8% ważnie oddanych głosów w skali kraju”.

Kodeks wyborczy zezwala również na sytuację, w której lista komitetu nie wymaga osiągnięcia 5 proc. ważnych głosów. Według art. 197 komitety utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą skorzystać z tego przywileju, jeżeli złożą oświadczenie w tej sprawie do Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej 5 dni przed wyborami.

„Art. 197. § 1. Komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia list tych komitetów z warunku, o którym mowa w art. 196 § 1, jeżeli złożą Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie w tej sprawie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, komitet jest obowiązany przedłożyć dokument właściwego organu statutowego organizacji mniejszości narodowej potwierdzający utworzenie komitetu przez wyborców będących członkami tej organizacji”.

Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszość narodowa i mniejszość etniczna nie są pojęciami tożsamymi. Mniejszość etniczna w przeciwieństwie do mniejszości narodowej m.in. nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Czy mniejszość niemiecka jest uprzywilejowana?

Kodeksie wyborczym jest jedynie mowa o mniejszościach narodowych i etnicznych – nie pojawia się tam bezpośrednie sformułowanie dotyczące konkretnej mniejszości. Tym samym w całej ustawie nie pojawia się ani razu termin „mniejszość niemiecka”. Przywilej zwolnienia z 5-proc. progu przysługuje mniejszościom (art. 2):

 • białoruskiej,
 • czeskiej,
 • litewskiej,
 • niemieckiej,
 • ormiańskiej,
 • rosyjskiej,
 • słowackiej,
 • ukraińskiej,
 • żydowskiej.

Komitety każdej z tych mniejszości działają na równych prawach i wszystkie mają przywilej zwolnienia z konieczności uzyskania 5 proc. ważnych głosów w skali kraju.

Pomimo tych udogodnień jedyną mniejszością narodową posiadającą obecnie swoją reprezentację w Sejmie jest mniejszość niemiecka, której jedynym przedstawicielem jest poseł Ryszard Galla.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy