Czas czytania: około min.

Kto zlikwidował Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa?

03.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uległa likwidacji. Od dnia 1 sierpnia 2016 roku obowiązki dotychczasowej Rady przejęły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Ostatnim przewodniczącym ROPWiM była Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa.

Do głównych zadań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa należało:

  1. sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci,
  2. inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych, a także popularyzowanie miejsc, wydarzeń i postaci historycznych związanych z walkami i męczeństwem,
  3. ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej, a w szczególności nad pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz walk narodowowyzwoleńczych, cmentarzami ofiar hitlerowskiego terroru, muzeami walk i martyrologii, a także izbami pamięci narodowej,
  4. sprawowanie funkcji opiniodawczej i opiekuńczej wobec muzeów walk i męczeństwa,
  5. opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa,
  6. współdziałanie w sprawowaniu opieki nad miejscami walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą.

Podczas niedzielnej konwencji programowej Platforma Obywatelska zapowiedziała likwidację Instytutu Pamięci Narodowej oraz podzielenie jego kompetencji pomiędzy przywróconą Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Główną Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Dział edukacyjny IPNu miałby z kolei stać się częścią Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.