Strona główna Sprawdzani Paweł Adamowicz

Paweł Adamowicz

WYPOWIEDZI:

37
 • Prawda - 26
 • Częściowa prawda - 0
 • Fałsz - 4
 • Manipulacja - 3
 • Nieweryfikowalne - 4

ZŁOŻONE OBIETNICE WYBORCZE:

0

Złożona - 0

Zrealizowana - 0

Zrealizowana z opóźnieniem - 0

Częściowo zrealizowana - 0

Zamrożona - 0

W trakcie realizacji - 0

Działania niepodjęte - 0

Niezrealizowana - 0

Wspieraj niezależność!

Wpłać darowiznę i pomóż nam walczyć z dezinformacją, rosyjską propagandą i fake newsami.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

Jest kompletnie wyremontowany kanał Raduni.

Jest kompletnie wyremontowany kanał Raduni.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

Rozszerzyliśmy aktywny udział grup społecznych poprzez radę ds. edukacji, radę do spraw sportu, kultury.

Rozszerzyliśmy aktywny udział grup społecznych poprzez radę ds. edukacji, radę do spraw sportu, kultury.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

Powstały rady dzielnicy w poprzedniej kadencji.

Powstały rady dzielnicy w poprzedniej kadencji.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

2 miesiące temu cała rada miasta Gdańska, a więc i PIS przegłosowali program Gdańsk 2030.

2 miesiące temu cała rada miasta Gdańska, a więc i PIS przegłosowali program Gdańsk 2030.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

Na Dolnym Mieście stworzyliśmy socjoterapeutyczną świetlicę wraz z Caritasem.

Na Dolnym Mieście stworzyliśmy socjoterapeutyczną świetlicę wraz z Caritasem.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

Na Oruni wyremontowaliśmy kuźnię, która stała się domem sąsiedzkim prowadzonym przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych.

Na Oruni wyremontowaliśmy kuźnię, która stała się domem sąsiedzkim prowadzonym przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

Tworzymy razem z NGOsami dzielnicowe domy pobytu dla dorosłych niepełnosprawnych np. na Wajdeloty.

Tworzymy razem z NGOsami dzielnicowe domy pobytu dla dorosłych niepełnosprawnych np. na Wajdeloty.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

Otworzyliśmy domy dziennego pobytu dla seniorów.

Otworzyliśmy domy dziennego pobytu dla seniorów.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

28.11.2014 1 min czytania

Na stronie internetowej nie ma żadnej aktywności posła Jaworskiego na terenie Gdańska.

Na stronie internetowej nie ma żadnej aktywności posła Jaworskiego na terenie Gdańska.

28.11.2014 1 min czytania

Prawda

12.10.2014 1 min czytania

Mamy gdańską radę organizacji pożytku publicznego.

Mamy gdańską radę organizacji pożytku publicznego.

12.10.2014 1 min czytania

Prawda

12.10.2014 1 min czytania

Każdy plan zagospodarowania miasta musi być zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Każdy plan zagospodarowania miasta musi być zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

12.10.2014 1 min czytania

Nieweryfikowalne

12.10.2014 1 min czytania

2 tys rodzin ma zmniejszony czynsz.

Nieweryfikowalne

2 tys rodzin ma zmniejszony czynsz.

12.10.2014 1 min czytania

Nieweryfikowalne

12.10.2014 1 min czytania

Wynajmujemy mieszkania za 10 zł za metr kwadratowy.

Nieweryfikowalne

Wynajmujemy mieszkania za 10 zł za metr kwadratowy.

12.10.2014 1 min czytania

Fałsz

12.10.2014 1 min czytania

Do każdej złotówki którą rząd daje na edukację dodajemy drugą złotówkę.

Do każdej złotówki którą rząd daje na edukację dodajemy drugą złotówkę.

12.10.2014 1 min czytania

Prawda

12.10.2014 1 min czytania

Wydatki w Gdańsku na edukacje są największe spośród wszystkich w budżecie.

Wydatki w Gdańsku na edukacje są największe spośród wszystkich w budżecie.

12.10.2014 1 min czytania

Manipulacja

12.10.2014 1 min czytania

SKM nie należy do metropolitalnego związku komunikacyjnego, jest w większości własnością Skarbu Państwa.

 

Manipulacja

SKM nie należy do metropolitalnego związku komunikacyjnego, jest w większości własnością Skarbu Państwa.

 

12.10.2014 1 min czytania

Prawda

12.10.2014 1 min czytania

Istnieje od kilku lat metropolitalny związek komunikacyjny zatoki gdańskiej i jest bilet metropolitalny.

Istnieje od kilku lat metropolitalny związek komunikacyjny zatoki gdańskiej i jest bilet metropolitalny.

12.10.2014 1 min czytania

Fałsz

12.10.2014 1 min czytania

140 mln rocznie jest przychodów ze sprzedaży biletów ZKM.

140 mln rocznie jest przychodów ze sprzedaży biletów ZKM.

12.10.2014 1 min czytania

Brak wyników do wyświetlenia

Prezydenckie

Organizowane co 5 lat wybory najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej.

Parlamentarne

Organizowane co 4 lata wybory do Sejmu i Senatu.

Samorządowe

Organizowane co 5 lat wybory władz lokalnych.

Prezydenckie 2015

Organizowane co 5 lat wybory najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej.

Parlamentarne 2015

Organizowane co 4 lata wybory do Sejmu i Senatu.

Parlamentarne 2019

Organizowane co 4 lata wybory do Sejmu i Senatu.

Parlamentarne 2023
Samorządowe 2018

Organizowane co 5 lat wybory władz lokalnych.

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Zrealizowana z opóźnieniem

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną z opóźnieniem, jeśli jej całkowite wykonanie przekroczyło wyznaczony na to termin, np. ustawa miała zostać uchwalona w trakcie pierwszych stu dni nowego rządu, ale uchwalono ją później. 

Sprawdź metodologię

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Zamrożona

Obietnica zostaje uznana za zamrożoną w sytuacji, gdy zachodzą zewnętrzne przesłanki uniemożliwiające jej realizację, np.: brak wymaganej większości w Sejmie umożliwiającej przegłosowanie danej ustawy, sprzeciw organów unijnych blokujący wprowadzenie danych przepisów, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwiające zmianę prawa. Ocena ta jest przyznawana również obietnicom składanym przez partie opozycyjne, które będą mogły podjąć działania dopiero po przejęciu władzy. 

Sprawdź metodologię

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Brak wyników do wyświetlenia

Dołącz do społeczności, dla której fakty mają znaczenie!

Nasze teksty powstają dzięki dobrowolnym wpłatom. Pomóż nam w walce o prawde!

Wpłać